Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

 

Оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення

 

 Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та інших актів законодавства з метою визначення процедури складання органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС) протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-2, 164-12, 164-14 та 166-6 КУпАП, розгляду справ про адміністративні правопорушення органами ДКРС, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 164-2 (порушення законодавства з фінансових питань), 164-12 (порушення законодавства про бюджетну систему України), 164-14 (порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти) чи 166-6 КУпАП (порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи), уповноважена посадова особа органу ДКРС складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за встановленою формою (додаток 1).

Надіслані до органу ДКРС постанова прокурора про порушення провадження у справі про адміністративне правопорушення та додані до неї матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, розглядаються у десятиденний строк після їх надходження. За результатами розгляду зазначених матеріалів прокурора посадовою особою органу ДКРС складається протокол про адміністративне правопорушення в межах строків, передбачених статтею 38 КУпАП. У разі відсутності підстав для складання протоколу орган ДКРС повідомляє про це відповідний орган прокуратури з викладенням мотивів прийняття такого рішення.

2. Від імені органів ДКРС протоколи мають право складати уповноважені на те посадові особи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь (далі - КРУ) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів (далі - КРП).

3. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

5. Один екземпляр протоколу залишається в органі ДКРС, другий під розписку вручається особі, що притягується до адміністративної відповідальності.

6. При складанні протоколу особі, що притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

7. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

9. Не пізніше наступного дня після складання протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 164-2 і 166-6 КУпАП (додаток 2) чи в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3) та долучається до матеріалів справи про вчинене адміністративне правопорушення. У зазначених журналах, які повинні бути прошнуровані і скріплені гербовою печаткою органу ДКРС та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Належним чином оформлені протокол та інші матеріали справи надсилаються органу, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом трьох календарних днів з дня підписання (відмови від підписання) протоколу та його реєстрації.

III. Розгляд посадовими особами органів ДКРС справ про адміністративні правопорушення

1. Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КУпАП.

Справи про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП) розглядають та накладають адміністративні стягнення від імені органу ДКРС Голова ГоловКРУ та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники (стаття 234-1 КУпАП).

2. Орган (посадова особа) ДКРС, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, повідомляє особу, що притягується до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про час і місце розгляду справи (додаток 4) оформляється листом на бланку органу ДКРС та надсилається особі, що притягується до адміністративної відповідальності, рекомендованим поштовим відправленням або вручається під розписку.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3. Посадова особа відповідного органу ДКРС, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

4. Розгляд справи про адміністративне правопорушення починається з оголошення посадовою особою, що розглядає справу, того, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх прав і обов'язків. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються подані докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Усі документи (їх належним чином завірені копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

5. При розгляді справи з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов за формою, що додається:

а) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 5);

б) постанова про закриття справи (додаток 6).

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою органу ДКРС, яка розглянула справу.

7. Посадова особа, яка розглядає справу, закриває провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо встановить наявність таких обставин:

а) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

б) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

в) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

г) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

ґ) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

д) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

е) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

є) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

ж) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

8. За вчинення адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа органу ДКРС має право накладати стягнення у вигляді штрафу в межах, передбачених статтями 164-2 і 166-6 КУпАП.

Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа органу ДКРС може прийняти рішення про звільнення порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові по справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення, уповноважена посадова особа органу ДКРС повинна всебічно і об'єктивно розглянути справу, з'ясувати, чи можна вважати правопорушення малозначним.

Відповідно до частини 2 статті 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи.

9. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства чи дізнання.

10. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Постанова органу (посадової особи) ДКРС у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого статтею 289 КУпАП.

11. На постанові про накладення адміністративного стягнення після її виконання посадовою особою органу ДКРС ставиться відповідна позначка.

12. Всі матеріали, зброшуровані за кожною адміністративною справою, зберігаються в установленому законодавством порядку.

IV. Оскарження та опротестування постанов по справі про адміністративне правопорушення, винесених органами (посадовими особами) ДКРС

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестована прокурором до органу, що її виніс, або до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) в порядку та строки, встановлені законом.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) ДКРС про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником цього органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - Головою ГоловКРУ.

2. При оскарженні постанови у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення (далі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла оскаржувану постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами протягом трьох календарних днів передається органом ДКРС, до якого надійшла скарга, до органу (посадової особи), уповноваженого її розглядати.

3. Скарги на постанови, винесені заступниками начальників КРУ, розглядають начальники цих КРУ. Скарги на постанови, винесені начальниками КРУ, розглядає Голова ГоловКРУ чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Голови ГоловКРУ, розглядає Голова ГоловКРУ.

4. Скарга обов'язково повинна містити найменування органу ДКРС, до якого подається скарга, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання скаржника, обставини справи та суть скарги, дату складання скарги, підпис скаржника. Якщо в скарзі міститься посилання на докази, що не досліджувалися (не подавалися скаржником) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, такі докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через п'ять днів від дня її надходження.

Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у десятиденний строк з дня їх надходження.

5. Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

6. Під час розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення посадова особа відповідного органу ДКРС перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення, не обмежуючись доводами скаржника. Орган (посадова особа), що розглядає скаргу, може дослідити нові докази, які не подавалися та/або не досліджувалися при розгляді справи про адміністративне правопорушення, за власною ініціативою або за клопотанням скаржника (його представника), якщо визнає обґрунтованими причини, що унеможливили подання таких доказів до моменту винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення, або безпідставною відмову у їх прийнятті (врахуванні) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

7. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративне правопорушення щодо порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП) уповноваженою посадовою особою органу ДКРС виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, що додається (додаток 7).

8. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, а також органу ДКРС, що її виніс. Про результати розгляду протесту повідомляється прокурору у встановлений Законом України "Про прокуратуру" строк, а у разі зміни розміру штрафу або скасування постанови - і особі, що притягувалася до адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідному органу державної виконавчої служби.

V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами (посадовими особами) ДКРС

1. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому КУпАП.

2. Штраф, накладений за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП), вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI. Реалізація матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 164-12, 164-14 КУпАП

1. Справи про порушення законодавства про бюджетну систему України (стаття 164-12 КУпАП), порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (стаття 164-14 КУпАП) розглядаються судом.

2. Справа про адміністративне правопорушення - порушення законодавства про бюджетну систему України чи порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, що передається до суду, повинна містити такі документи або їх копії, завірені підписом посадової особи та печаткою органу ДКРС:

а) протокол про адміністративне правопорушення;

б) акт ревізії (перевірки) або витяг з нього з додатками, на які є посилання в акті, включаючи копії розпорядчих чи господарських документів, які містять ознаки адміністративного правопорушення та/або підтверджують його вчинення; постанову прокурора про порушення провадження про адміністративне правопорушення та матеріали до неї;

в) заперечення посадових осіб підприємства, установи, організації, які ревізувались, та інших осіб щодо обставин порушення (якщо такі подані) і висновки на ці заперечення посадових осіб органів ДКРС;

г) пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол (якщо воно подано не на бланку протоколу);

ґ) довідку про розмір заробітної плати, документи щодо обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення (довідка про склад сім'ї, наявність на утриманні непрацездатних осіб тощо, якщо такі були надані особою, що притягується до адміністративної відповідальності);

д) опис документів.

3. Справа про адміністративне правопорушення передається до суду за місцем вчинення правопорушення рекомендованим поштовим відправленням або нарочним у строк не пізніше трьох робочих днів після реєстрації протоколу в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3).

Матеріали справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується посадовою особою органу ДКРС, ставиться дата його складання.

4. У супровідному листі про передачу справи про адміністративне правопорушення до суду зазначаються:

а) коли, ким і за який період проводилась ревізія (перевірка);

б) обставини, суть та якою посадовою особою вчинено адміністративне правопорушення;

в) суми операцій з бюджетними коштами, проведених з порушенням бюджетного законодавства;

г) яких заходів для усунення виявлених порушень вжито під час ревізії посадовою особою об'єкта контролю, стосовно якої складено протокол;

ґ) прохання повідомити орган ДКРС про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення та про орган державної виконавчої служби, якому надіслано постанову на виконання.

В органі ДКРС залишаються копії всіх матеріалів справи про адміністративне правопорушення, що передана до суду, і до неї долучаються супровідний лист, додатково надані особою, що притягувалася до адміністративної відповідальності, документи, пояснення, повідомлення про результати розгляду справи, сплату адміністративного штрафу тощо.

5. У випадку незгоди з рішенням суду, винесеним по справі про адміністративне правопорушення - порушення законодавства про бюджетну систему України чи порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, відповідний орган ДКРС ініціює опротестування такого рішення перед органами прокуратури.

VII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. У ГоловКРУ та КРУ формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, в яких накопичуються такі документи і матеріали:

а) протокол;

б) акт (довідка) ревізії або належним чином завірений витяг з нього, де містяться відомості про адміністративне правопорушення;

в) надані в письмовій формі особою, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, пояснення, зауваження, заперечення, клопотання;

г) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

ґ) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, її майновий і сімейний стан, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

д) копія листа про повідомлення особи про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

е) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

є) скарга порушника або протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення (якщо скарга подавалась чи протест виносився) і матеріали їх розгляду;

ж) матеріали переписки щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

з) документ про сплату адміністративного штрафу (його копія);

и) документи щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

2. Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови про закриття справи та рішення по скарзі (протесту прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення виготовляються друкарським способом за заявками ГоловКРУ і надсилаються КРУ Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в централізованому порядку. КРУ такі бланки видаються ГоловКРУ за їх заявками на підставі довіреності.

В КРУ ведеться журнал видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 8).

Затверджено наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 12 березня 2009 р. N 52

Головне контрольно-ревізійне управління України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали